ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

Aung San of Burma

၇၁ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

၇၁ နှစ် မြောက် အာဇာနည်နေ့ - ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

 

 

Google