ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

Aung San of Burma

၇၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

၇၃ နှစ် မြောက် အာဇာနည်နေ့ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

 

 

Google