ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ကော်မီတီ (၁၉၃၆  ခုနှစ် ဟုထင်ရ)၊ ရှေ့ဆုံးတန်း ထိုင်လျက် ဘယ်ဘက် မှ သုံးယောက်မြောက် သည် ကိုအောင်ဆန်း ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ကော်မီတီ (၁၉၃၆ ခုနှစ် ဟုထင်ရ)၊ ရှေ့ဆုံးတန်း ထိုင်လျက် ဘယ်ဘက် မှ သုံးယောက်မြောက် သည် ကိုအောင်ဆန်း ဖြစ်ပါသည်။

 

Google