ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဂျပန် ပြည် ရောက် သခင် လှမြိုင် နှင့် သခင်အောင်ဆန်း (၁၉၄၁  ခုနှစ်)

ဂျပန် ပြည် ရောက် သခင် လှမြိုင် နှင့် သခင်အောင်ဆန်း (၁၉၄၁ ခုနှစ်)

 

Google