ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဂျပန် ပြည် သို့ မြန်မာ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အဖြစ် ပထမဆုံး ခရီး ၊ ဂျပန် ဧကရာဇ် ကို မတွေ့ဆုံမီ၊ ညာ ဘက် အစွန် ၌ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း  (၁၉၄၃ ခုနှစ် မတ်လ)

ဂျပန် ပြည် သို့ မြန်မာ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အဖြစ် ပထမဆုံး ခရီး ၊ ဂျပန် ဧကရာဇ် ကို မတွေ့ဆုံမီ၊ ညာ ဘက် အစွန် ၌ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (၁၉၄၃ ခုနှစ် မတ်လ)

 

Google