ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် ဒေါ်ခင်ကြည် တို့ ၏ မင်္ဂလာဆောင် ဓာတ်ပုံ (၁၉၄၂ ခုနှစ်  စက်တင်ဘာလ)

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် ဒေါ်ခင်ကြည် တို့ ၏ မင်္ဂလာဆောင် ဓာတ်ပုံ (၁၉၄၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ)

 

Google