ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ၏ မိခင် ဒေါ်စု (ထိုင်လျက်)၊ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် နှင့် သား၊သမီး များ  အောင်ဆန်းဦး (ရပ်လျက်)၊  အောင်ဆန်းလင်း (ထိုင်လျက် ဘယ်ဘက်) နှင့် အောင်ဆန်း စုကြည် (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီလ)

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ၏ မိခင် ဒေါ်စု (ထိုင်လျက်)၊ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် နှင့် သား၊သမီး များ အောင်ဆန်းဦး (ရပ်လျက်)၊ အောင်ဆန်းလင်း (ထိုင်လျက် ဘယ်ဘက်) နှင့် အောင်ဆန်း စုကြည် (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီလ)

 

Google