ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

လန်ဒန် ရောက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (အလယ်) ကို သခင်မြ နှင့် လော့(ဒ်) ပက်(သ်)ဝစ်(ခ်) လောရင့်(စ်) တို့နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်  (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

လန်ဒန် ရောက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (အလယ်) ကို သခင်မြ နှင့် လော့(ဒ်) ပက်(သ်)ဝစ်(ခ်) လောရင့်(စ်) တို့နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ် (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

 

Google