ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗမာ့ အမျိုးသား တပ်မတော် ဝတ်စုံ နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (၁၉၄၂ ခုနှစ် ဧပြီလ)

ဗမာ့ အမျိုးသား တပ်မတော် ဝတ်စုံ နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (၁၉၄၂ ခုနှစ် ဧပြီလ)

 

Google