ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (မွေး ၁၉၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက် - ကျဆုံး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ ၁၉ ရက်)

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (မွေး ၁၉၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက် - ကျဆုံး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ ၁၉ ရက်)

 

Google