ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

Aung San of Burma

၇၀ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

၇၀ နှစ် မြောက် အာဇာနည်နေ့ - ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

 

 

Google